ให้บริการวางแผนการเงินตามหลักการสากล

หากเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ เหตุผลอะไรที่เราจะไม่วางแผน MH Planner ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน ได้แก่

 • การวางแผนเพื่อการศึกษาบุตร
 • การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 • บริหารพอร์ตการลงทุนเพิ่มความมั่งคั่ง
 • ให้คำแนะนำเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย
 • การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • แนะนำการทำประกัน Keyman เพื่อบุคคลสำคัญขององค์กร
 • การวางแผนมรดก

มั่นใจด้วยวิธีการ

ทีมงาน MH Planner มุ่งเน้นที่เป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้ความรู้และทักษะในวิชาชีพของที่ปรึกษาการเงินในการค้นหาวิธีการเพื่อประสบความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงิน เช่น การใช้หลักการมูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money) การพิจารณาและจัดการกับความเสี่ยงจากการลงทุนและความเสี่ยงจากการเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หลังจากนั้นจึงจะแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้ขอรับคำปรึกษาต่อไป

เครื่องมือทางการเงินที่ทีมงาน MH Planner เลือกใช้

 • กองทุนรวมตราสารทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งในไทยและต่างประเทศ
 • กองทุนรวมในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • กองทุนรวมในตลาดเงิน (Money Market) เพื่อจัดการสภาพคล่อง
 • ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย (พร้อมบริการแนะนำแบบประกันที่เหมาะสมที่สุดและเบี้ยประกันถูกที่สุด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารความเสี่ยง)

กระบวนการการให้บริการ