โครงการคุ้มครองบุคคลสำคัญ (Keyman Insurance)

คุณเคยประเมินความเสียหายหากสูญเสียบุคคลสำคัญของบริษัทหรือไม่

หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้สูญเสียบุคคลสำคัญของบริษัท ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจ อาจร้ายแรงจนถึงขั้นต้องเลิกกิจการ มากไปกว่านั้นอาจส่งผลกระทบเสียหายต่อโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จนทำให้เกิดคดีฟ้องร้อง เกิดความเสียหายมากเกินกว่าจะชดเชยความเสียหายได้ 

การประเมินถึงผลกระทบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากขาดบุคคลสำคัญขององค์กรไป ยกตัวอย่าง บุคคลสำคัญท่านหนึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กิจการปีละ 10 ล้านบาท หากขาดบุคคลนี้ไปกิจการจะสูญเสียรายได้ปีละ 10 ล้านบาทเช่นกัน มีผลทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมขาดสภาพคล่อง ลุกลามไปถึงค่าใช้จ่ายคงที่ที่ต้องชำระในแต่ละเดือน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีภาระผูกพัน

ใครบ้างที่เป็นบุคคลสำคัญ

พิจารณาคำถามต่อไปนี้ เพื่อระบุว่าใครคือบุคคลสำคัญของบริษัท

 • หากองค์กรขาดคนคนนี้ จะทำให้กิจการดำเนินการต่อไปไม่ได้ ใช่หรือไม่
 • หากองค์กรขาดคนคนนี้ จะทำให้กิจการขาดรายได้ของกิจการ ใช่หรือไม่
 • หากองค์กรขาดคนคนนี้ จะทำให้กิจการขาดความรู้และทักษะในการดำเนินกิจการ ใช่หรือไม่

ตัวอย่างบุคคลสำคัญขององค์กร เช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหารโครงการ บุคลากรฝ่ายขายคนสำคัญ ผู้มีความสามารถเฉพาะอย่าง

วิธีบริหารความเสี่ยง

คำถามสำคัญคือ หากเกิดภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ เมื่อเราประเมินมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแล้ว เราจึงกำหนดวิธีการบางอย่างเพื่อให้กิจการของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้ ความเสียหายบางอย่างจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เงินสดในบัญชีของบริษัทจัดสรรเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องเผื่อเหตุการฉุกเฉิน หรืออาจใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อโอนความเสี่ยงโดยการใช้การประกันภัยเข้ามาช่วย ข้อดีของการใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันภัยมาช่วยโอนความเสี่ยงคือสามารถกำหนดงบประมาณได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างวงเงินความคุ้มครองที่เราเลือกได้

เราไม่อาจห้ามการเกิดภัยและความเสียหาย แต่เรามีแผนเตรียมพร้อมเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความเสี่ยงของชีวิตบุคคลสำคัญ
ความเสี่ยงของเมื่อเกิดโรคร้ายแรง
ความเสี่ยงที่บุคคลสำคัญจะลาออกจากบริษัท
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากขาดบุคคลสำคัญ
 • การสูญเสียลูกค้าของกิจการ ซึ่งหมายถึงยอดขายของกิจการที่เกิดจากความสามารถของบุคคลกรฝ่ายขายคนสำคัญหรือจากการขาดผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทคู่ค้า
 • การสูญเสียทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงาน รวมถึงต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการสรรหาบุคลากรใหม่หรือฝึกอบรมบุคลากรขึ้นมาเพื่อทดแทน
 • ผลกระทบด้านความล่าช้าของโครงการสำคัญหรือความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการที่บุคคลขององค์กรสำคัญรับผิดชอบอยู่
 • การสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต
 • ความเสียหายจากความน่าเชื่อถือทางการเงิน เมื่อสถาบันการเงินให้สินเชื่อจากความน่าเชื่อถือของบุคคลสำคัญ

Keyman Insurance ประกันชีวิตเพื่อบุคคลสำคัญขององค์กร

การทำประกันชีวิตให้บุคคลสำคัญขององค์กร เป็นการสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อปกป้องทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการ พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้อง สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 100% เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมายรองรับและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร การทำประกันคุ้มครองบุคคลสำคัญจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำประกัน Keyman ในมุมมองการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

หากเราตั้งคำถามว่า เราจะสร้างค่าใช้จ่ายอย่างไรให้ไม่สูญค่าและเป็นประโยชน์ทางภาษี เราอยากให้คุณพิจารณาเรื่องการทำประกัน Keyman เพื่อเป็นการนำเงินของบริษัทมาเปลี่ยนเป็นรายจ่ายที่ไม่สูญเปล่า สามารถสร้างความคุ้มครองและเป็นเงินออมให้เกิดผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแก่บุคคลสำคัญ โดยค่าเบี้ยประกันที่บริษัทชำระให้นั้นถือเป็นรายจ่ายของบริษัทที่จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ทั้ง 100% อย่างถูกต้องตามหลักบัญชีและกฎหมายประมวลรัษฎากรทุกประการ สำหรับผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ในนามบุคคลธรรมดา เหมาะสำหรับบริษัทที่มีกำไรสูงเสียภาษีมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากรายได้ของบริษัทมากแต่มีค่าใช้จ่ายน้อย ทำให้เกิดกำไรสุทธิก่อนหักภาษีมากหรือมีกำไรสุทธิสูงเกินไปจึงมีผลทำให้เสียภาษีมากในที่สุด

บางบริษัทพยายามบริหารค่าใช้จ่ายหรือสร้างค่าใช้จ่ายโดยการนำใบเสร็จที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาบันทึกบัญชี เมื่อมีการสอบบัญชีหรือถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรแล้วใบเสร็จที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจะโดนตีกลับ หรือที่เรามักเรียกว่า ใบเสร็จตีกลับ ภาษีบวกกลับ ใบเสร็จใช้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้ เป็นรายจ่ายต้องห้าม มักจะพบมากในบริษัทที่ขาดการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บริหารค่าใช้จ่ายไม่ทัน หรือหาใบเสร็จมาบันทึกค่าใช้จ่ายไม่ทัน ภาษีเงินได้เราวางแผนได้ง่ายมากถ้าเราใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

ภาษีคือเงินที่ต้องจ่ายโดยไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมา เป้าหมายสุดท้ายของการทำธุรกิจคือการสร้างกำไรสูงสุด แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเสียภาษีมากถึง 20% ของกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องเข้าใจและเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นักลงทุนที่ชาญฉลาดจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าไม่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เสื่อมค่าเสื่อมราคาในเมื่อเราเลือกบริหารค่าใช้จ่ายได้ เราจะเลือกค่าใช้จ่ายแบบไหน

หากบริษัทของคุณมีความต้องการ

 • ลดปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
 • ลดภาระทางภาษีขององค์กร
 • สร้างความคุ้มครองบุคคลสำคัญอันเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร
 • สร้างรายจ่ายถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13)
 • สร้างความคุ้มครองการค้ำประกันเงินกู้ธนาคารของกรรมการ
 • รับผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รับสิทธิทางภาษีทั้งนิติบุคคล (ถือเป็นรายจ่ายของบริษัท) และบุคคลธรรมดา (นำมาลดหย่อนภาษีได้)

การทำประกัน Keyman ให้บุคคลสำคัญช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้บริษัทของคุณได้

 • เป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้ 100%
 • คุ้มครองกรรมการตลอดอายุสัญญากรมธรรม์
 • ผลตอบแทนทางการเงินจากรมธรรม์ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เป็นการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียไปทั้งหมดคืนมาบางส่วน

ปรึกษาเรา รับข้อมูลรายละเอียด ถามตอบคำถาม แล้วค่อยพิจารณา

บริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับคำปรึกษา หากสนใจรับคำปรึกษาโปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม แล้วเราจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายให้บริการต่อไป

  ชื่อผู้สนใจ

  Email*

  มือถือ*

  ชื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

  ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อ*

  ข้อมูลอื่นๆ ที่อยากแจ้งเราให้ทราบก่อน

  สรุปข้อกฎหมายและประมวลรัษฎากรที่น่าสนใจ


  มาตรา ๖๕ ตรี (๓) และ (๑๓) แห่งประมวลรัษฎากร

  ค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรรมการไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

  เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรรมการหรือพนักงานที่บริษัทนายจ้างจ่ายแทนนั้น หากเป็นกรณีที่บริษัทนายจ้างต้องจ่ายให้แก่กรรมการหรือพนักงานทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษัทนายจ้างเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทนายจ้างแล้ว การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าว จึงเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ และไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทนายจ้างมีสิทธินำเบี้ยประกันที่ออกให้นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้าม


  มาตรา ๔๘(๑) และมาตรา ๕๖ แห่งประมวลรัษฎากร

  เบี้ยประกันชีวิตที่นายจ้างจ่ายแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมิน

  เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทนายจ้างจ่ายแทนพนักงานเข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐(๑) แห่งประมวลรัษฎากร พนักงานต้องนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


  มาตรา ๖๕ ตรี (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

  เงินค่าภาษีที่นายจ้างออกให้ถือเป็นรายจ่ายโดยตรงกับกิจการ

  เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทออกให้ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ไม่ต้องห้าม


  มาตรา ๔๒(๑๓) แห่งประมวลรัษฎากร

  ผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้รับการยกเว้นภาษี

  ผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานผู้เอาประกันภัยหรือทายาทได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วแต่กรณี เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  ข้อหารือและข้อวินิจฉัยกรมสรรพากร

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๘๑๑/๔๐๘

   เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ

   https://www.rd.go.th/23827.html

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๗๐๒/๕๒๓๘

   เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) (13) แห่งประมวลรัษฎากร

   https://www.rd.go.th/46540.html

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๗๐๖/๔๒๒๗

   เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ

   https://www.rd.go.th/24443.html

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๗๐๖/๕๓๓๔

   เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต

   https://www.rd.go.th/31945.html

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๗๐๒/๙๓๕๘

   เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ

   https://www.rd.go.th/42088.html

  • ข้อหารือเลขที่ กค ๐๗๐๖/๑๒๓๖๕

   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ

   https://www.rd.go.th/37246.html